Beskæftigelsen Lundvej §104

Beskæftigelsen Lundvej er et beskæftigelsestilbud til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Beskæftigelsen Lundvej har 3 grupper med §104 Samvær og aktivitetstilbud. §104 er et aktivitets- og læringstilbud hvor der ikke gives løn, men tilbuddet er tilrettelagt så det tager udgangspunkt i borgerens ønsker, ressourcer og sociale behov. Tilbuddet skal give disse borgere mulighed for at komme ud fra hjemmet og deltage i aktiviteter sammen med andre og i et socialt fællesskab. Vi tilbyder bl.a. udflugter, fælles gymnastik, handileg, musik og tilknyttet en besøgshund.

lundvej billede 4

Beskæftigelsen Lundvej §103

Derudover har vi 2 §103 Beskyttet beskæftigelsesgrupper. §103 er et tilbud som gør det muligt for mennesker med funktionsnedsættelser og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på det ordinære arbejdsmarked, at blive en aktiv del af en beskyttet beskæftigelse og eller et fritids- og aktivitetsfællesskab. I §103 gives en arbejdsdusør. Vores mål er at øge livskvaliteten og selvværdet, ved at tilbyde den enkelte borger, at være en del af et arbejds- og aktivitets fællesskab, hvor borgerne sammen udfører opgaverne i træværkstedet, servicegruppen eller i vores butik i Kræmmergade midt i Varde by. Arbejdet styrker, vedligeholder og udvikler den enkelte borgers færdigheder og tilgodeser, hvordan den enkeltes ressourcer og interesser bedst muligt fremmes og udvikles. Arbejdet giver et netværk, livskvalitet og identitet for den enkelte borger. Det er centralt, at lærings- og arbejdsmiljøet rummer tryghed og nærhed, for at beskæftigelsen/ aktiviteterne gør det muligt, for den enkelte, at udvikle sine færdigheder og kompetencer.
På de beskyttede værksteder i Samstyrken i Varde Kommune er målet, at borgerne bliver klædt på til at være så nær det ordinære arbejdsmarked som muligt. Borgerne har mulighed for praktikker i ekstern beskæftigelse, som tilbydes borgere som ikke er helt klar eller bliver klar til at varetage et job med løntilskud. Ordningen bruges som en udviklingsmulighed til en ansættelse i Job med løntilskud. Praktikkerne sker i samarbejde med vores jobcoach som også laver løbende opfølgning.

unge billede 1

Beskæftigelsen Lundvej - STU

Vi tilbyder også STU uddannelse som er et 3-årigt uddannelsesforløb (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse), der henvender sig til unge i alderen 16-25 år med særlige behov. Det kan for eksempel være autisme, udviklingshandicap eller andre handicap eller psykiske sygdomme der gør at man ikke kan tage anden uddannelse.

Med ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) kan unge med særlige behov opnå personlige, sociale og faglige kompetencer. De unge tilbydes praktikker i evt. fremtidige jobmuligheder under uddannelsen.

unge billede 3

Arbejdsgrundlag

Beskæftigelsen Lundvej arbejder ud fra KRAP, kognitivt, ressourcefokuseret, anerkendende pædagogik. Vi har en neuropædagogisk tilgang, som skaber vores fundamentet for fælles forståelse og sprog, i arbejdet med borgerne, hvor vi har stor fokus på, at de har selv- og medbestemmelse i eget liv. Vi tror på, at stressminimering og tydelig ensartet struktur, skaber ro og trivsel hos borgerne.

Personalesammensætningen i beskæftigelsen i Varde består af pædagogisk- og sundhedsfagligt personale, ergoterapeut, håndværker, værkstedsassistenter og ufaglært personale.

Beskæftigelsen Lundvej har åben alle hverdage i tidsrummet 8-16 med undtagelse fredag hvor weekenden starter kl.: 14.00 for borgerne. Personalet har teammøde hver uge, hvor borgernes hverdag, trivsel, mål og progressioner løftes i plenum, hvor delmål og handlinger evalueres.

Tværprofessionelt samarbejde

Beskæftigelsen Lundvej har tæt samarbejde med Samstyrkens botilbud vi arbejder ud fra en helhedstænkning. Dette da vi ønsker at ensrette struktur, støttesystemer mm. for at lette den enkelte borgers hverdag og opnå større trivsel.

Der udarbejdes individuelle mål på den enkelte borger, som personalet løbende laver opfølgninger på, for at følge borgernes trivsel og udvikling. Der afholdes et årligt opfølgningsmøde med den enkelte borger, pårørende, sagsbehandler og botilbud.

Derudover har Lundvej et bredt og tæt tværprofessionelt samarbejde med Oligofreni, VISO, fysioterapeuter og sundhedsteamet omkring borgerne for at sikre bedst mulig livskvalitet.