Kerneopgaven

Kerneopgaven skal være omdrejningspunktet for alle handlinger i organisationen, og det der sikrer at vi alle stræber efter samme mål. Derfor er det vigtigt at der er klarhed om kerneopgaven i hele organisationen, og at medarbejdere og ledere har de rette kompetencer til at løse kerneopgaven. Vores overbevisning er, at når vi lykkes med kerneopgaven, så opnår vi både bedre løsninger, en mere fokuseret og effektiv opgaveløsning samt øget medarbejdertrivsel. Omvendt bidrager høj trivsel også til bedre løsning af kerneopgaven. Derfor vil vi skabe og fastholde en organisationskultur der er kendetegnet ved et stærkt fokus på kerneopgaven, høj faglighed og professionalisme.

Lundvej billede 2

Helhedstanke

Borgerne har individuelle ressourcer, behov, ønsker, drømme og mål. Derfor skal indsatsen altid tilrettelægges individuelt med afsæt i den enkelte borger.
Vi er på vej i en bevægelse hen mod et stærkt fokus på hvordan vi – på tværs af områder og faggrupper – kan skabe fleksible løsninger, med fokus på borgerens mål og effekten af vores indsats. Samtidig ses i disse år en tendens til øget kompleksitet i borgernes problemstillinger. Der i stigende grad behov for at vi kan tilrettelægge fleksible og tværgående indsatser af høj faglig kvalitet, der modsvarer denne kompleksitet.

Borgeren lever ikke et sektoropdelt liv og vi skal derfor yde en helhedsorienteret indsats med afsæt i borgerens hele livssituation med fokus på samspillet mellem borger, familie, arbejde/uddannelse, fritid/netværk, sundhed og bolig.

Derfor skal vi have fokus på overgange i borgerens livsfaser.
Gennem samarbejde, dialog og koordinering skal vi sikre at viden, erfaring og den røde tråd i indsatsen ikke går tabt i overgange fra fx barn til voksen, uddannelse til job mm.

 

daghjem billede 3

Principper

Vi tilrettelægger individuelle og fleksible løsninger

  • Alle indsatser tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte borgers behov og mål
  • Vi samarbejder på tværs – indenfor eget område og på tværs af organisatoriske skel
  • Vi har en stærk faglighed på eget område samtidig med at vi er helhedsorienterede
  • Vi udnytter ressourcer og viden på tværs i organisationen optimalt. Vi har fokus på at borgeren oplever sammenhæng og helhed i indsatsen
  • Vi tager alle ansvar for en fælles indsats og har blik for helhed og sammenhæng
  • En indgang - der udpeges én tovholder i tværgående indsatser, som er borgerens kontaktperson
  • Vi sikrer koordinering og dialog på tværs, så borgeren oplever sammenhæng i indsatsen i overgange mellem livsfaser fra fx barn til voksen mm.
  • Vores organisering skal understøtte tværgående samarbejder og koordinering samt fælles indsatser
  • God ledelse omfatter både ledelse af eget område samt ledelse på tværs