Humlehaven 59

humle 59 billede 6

Beskrivelse af tilbuddet

Samstyrken Humlehaven 59 er et ungetilbud omfattet almenboliglovens §105 samt servicelovens §85. Botilbuddet henvender sig til unge der har en udviklingshæmning, en senhjerneskade eller anden fysisk, psykisk, kognitiv el. social problemstilling. Formålet er at yde den nødvendige pædagogiske støtte og botræning, så den enkelte kan udvikle kompetencer til at mestre et meningsgivende og selvstændigt voksenliv i egen bolig under §85. Aktuelt er borgergruppen i alderen fra 21-28 år, hvor der favnes bredt iht. forskellige diagnoser.

K5 billede 5

Pædagogisk tilgang

Den generelle pædagogiske tilgang til borgerne, er som udgangspunkt ud fra en anerkendende pædagogik og metode (KRAP), der bygger på et ressourcefokuseret menneskesyn. Det er afgørende at borgerne oplever en individuel tilpasset metode, hvor den enkeltes selv- og medbestemmelse sættes i fokus. Vi er desuden inspireret af den neuropædagogiske forståelsesramme, hvor der arbejdes med en aktuel viden om hjernes funktion mhp. at fremme og styrke borgernes kompetencer via en helhedsorienteret pædagogisk indsats.

Vigtigst af alt, er at den enkelte får en oplevelse af samhørighed og følelsen af at blive set, hørt og forstået, hvor det pædagogiske personale igennem jeg-støttende samtaler, tager borgeren alvorligt og er lyttende samt understøttende ift. af finde ressourcer og skabe rammerne for trivsel og livskvalitet.

humle 59 billede 4

Tværprofessionelt samarbejde

Det pædagogiske personale har et tæt samarbejde på tværs af faggrupper, i henseende om en fælles målsætning og helhedsorienteret indsats tilpasset den enkelte. Særligt vores sundhedsteam, beskæftigelsestilbud, sagsbehandlere, fysioterapeuter, lægefaglige samarbejdspartnere og aktivitetstilbud er gennemgående.

Vi tilstræber et velfungerende tværprofessionelt samarbejde, hvor borgeren oplever en sammenhæng mellem de tiltag og indsatser, som er udarbejdet til årlige opfølgningsmøder med den enkelte borger, botilbuddet, pårørende og beskæftigelsen.

 

humle 72 billede 4

Beskrivelse af dagligdagen

De aktuelle borgere er alle indskrevet i et beskæftigelsestilbud, og er en meget aktiv gruppe. Størstedelen ses i beskyttet beskæftigelse indenfor Samstyrken, mens enkelte er i praktik i lokalsamfundet. Fritidsaktiviteterne er mange såsom svømning, trommeslagning, ridning og folkedans. Humlehaven 72 tilbyder også flere aktiviteter som madlavning på maddage, ferieture, udflugter, fødselsdage, pårørendearrangementer mv. Alle borgere har ligeledes en ugentlig hjemmedag, hvor de får individuel støtte til dagligdagens opgaver.

 

humle 59 billede 2

Fysiske rammer

Huset består af seks selvstændige boliger samlet omkring et fællesrum i midten. Hvert lejemål indeholder entré, køkken, stue, soveværelse, badeværelse og terrasse. Det er vægtet højt, at rammerne afspejler en hjemlig atmosfære, hvor borgerne sætter deres eget præg og opnår en følelse af tryghed og samvær. I fællesrummet har borgerne mulighed for at lave mad, spise sammen, opholde sig og deltage i forskellige sociale aktiviteter.

humle 59 billede 3

Pårørendesamarbejde

Der er i tilbuddet et tæt samarbejde med de pårørende, hvor de, efter de unges ønske, er deltagende og inddrages i de tiltag, processer og mål der igangsættes. De pårørende har en betydelig rolle i de unges liv, hvorfor vi tilstræber et godt og tillidsfuldt samarbejde.

 

butik billede 7