Om Kirkegade

Kirkegade er et specialiseret døgntilbud til borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Vores borgergruppe består af autisme, mental retardering, downs syndrom, multipel funktionsnedsættelse, klinefelters syndrom, omsorgssvigtede børn, hjerneskadet, intellektuel reduktion, epilepsi og maniodepressive borgere.
Kirkegade er tilpasset efter §105/85, og tager udgangspunkt i den enkelte borgers funktionsniveau.

K billede 18

Arbejdsgrundlag

Kirkegade arbejder ud fra en kognitivt, ressourcefokuseret, anerkendende og neuropædagogisk faglig tilgang, som skaber vores fundamentet for fælles forståelse og sprog, i arbejdet med borgerne, hvor vi har stor fokus på, at de har selv- og medbestemmelse i eget liv. Vi tror på, at stressminimering og tydelig ensartet struktur, skaber ro og trivsel hos vores borgere.
Personalegruppen har teammøde hver 14. dag, hvor borgernes hverdag, trivsel, mål og progressioner løftes i plenum, og delmål og handlinger evalueres og tilpasses hver 3. mdr.

K billede 4

Tværprofessionelt arbejde

Kirkegade har tæt samarbejde med anbringende kommuner, hvor der bliver udarbejdet indsatsplaner, delmålsbeskrivelser og handlinger, som pædagogerne løbende laver opfølgninger på, for at følge borgernes progressioner. Der afholdes et årligt opfølgningsmøde med den enkelte borger, pårørende, sagsbehandler, beskæftigelse og botilbud.
Derudover har Kirkegade et bredt og tæt tværprofessionelt samarbejde med Oligofreni, VISO, autismecenter, fysioterapeuter og sundhedsteamet omkring borgerne for at sikre bedst mulig livskvalitet.

K Billede 11

Fysiske rammer

Kirkegade er et botilbud bestående af 10 lejligheder med egen indgang, der indeholder entré, køkken, stue, soveværelse og badeværelse. Derudover er der et fælleshus, hvor borgerne har mulighed for at lave mad, spise sammen, opholde sig og deltage i forskellige sociale aktiviteter. Hver lejlighed har egen terrasse, og ligeledes er der flere store udendørs fællesarealer.

K billede 5

Beskrivelse af dagligdagen

Kirkegade har stor fokus på den enkelte borgers behov i forhold til beskæftigelse, ud fra ressourceblomsten, hvor vi tilpasser det ud fra den enkelte borgers ressourcer, kompetencer, interesser og drømme. Størstedelen af vores borgere er tilknyttet beskæftigelsen på Kræmmergade og Lundvej i Varde. Derudover har vi samarbejdspartnere i Oksbøl, hvor enkelte af vores borgere har arbejde i lokalsamfundet, samt at enkelte af vores borgere har beskæftigelse på Kirkegade.
Kirkegade tilbyder forskellige sociale aktiviteter som sport, fritidsinteresser, madlavning, beboerrådsmøder, disko, udflugter, fødselsdage, sommerferier, pårørendearrangementer mv., hvor vi vægter selv- og medbestemmelse højt, med udgangspunkt i den enkelte borgers kognitive og fysiske funktionsniveau, så vi sikre høj trivsel og livsglæde hos den enkelte borger.

K billede 1

Mentorordning

Mentor er ansvarlig for oplæring af nyansatte, da vi ønsker at sikre os, at alle får den samme relevante og faglige viden og information omkring den enkelte borger samt botilbuddet.

Alle nyansatte går igennem følgende step:

Step 1. Samtale og forventningsafstemning ved afdelingsleder samt udlevering af aktuelle artikler og opstartspapir. div. materiale sendes pr. mail.

Step 2. Mentor udarbejder følvagter og arbejdsplan.

Step 3. Intro dag med mentor med oplæg.

Step 4. 6 følvagter hvor den nye følger mentor i borgerarbejde. Løbende dialog og sparring omkring faglighed og tilgang samt læsning af borgerelaterede materiale som VISO rapporter, VUM, risikovurderinger, trafiklys. Intro materiale i form af tjeklisten er udgangspunktet for alle følvagter.

Hver følvagt afsluttes med en kort evaluering af vagten.

  • Hvad har du undret dig over i dag?
  • Hvad har du været særlig optaget af?
  • Positiv feedback – hvad har været godt?

Step 5. 2 sparringsvagter hvor mentor følger den nye. Hver sparringsvagt afsluttes med en kort evaluering af vagten.

  • Er der noget der kunne have været anderledes?
  • Er der noget der har været særligt svært/udfordrende?

Step 6. Alt intro materiale skal være gennemgået og underskrevet inden for 1 mdr. Tjeklisten underskrives af afdelingsleder og afleveres hos administrationen.

Step 7. Opfølgning på ansættelse ved afdelingsleder 1,5 mdr. efter ansættelse

Pårørende samarbejde

Kirkegade har et tæt samarbejde med de pårørende i forhold til vidensdeling, mål, progressioner og fremtid for den enkelte borger, for at sikre stor trivsel for den enkelte borger.
Pårørende bliver invitereret med til opfølgningsmøder årligt eller efter behov ved f.eks. VISO, hvor myndighed deltager.
Derudover afholder Kirkegade 2 årlige pårørendearrangementer, hvor pårørende har mulighed for at møde hinanden for at skabe relationer imellem hinanden.

K billede 5