Om Østervang 3

Østervang er et specialiseret døgntilbud til borgere med vidtgående fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Samt flere af borgerne har somatiske sygdomme.

Østervang er et §105/85 og § 108 tilbud. Østervang tager udgangspunkt i den enkelte borgers funktionsniveau.

Ø billede 1

Arbejdsgrundlag

Østervang arbejder ud fra KRAP, kognitivt, ressourcefokuseret, anerkendende pædagogik og neuro-pædagogisk faglig tilgang, som skaber vores fundamentet for fælles forståelse og sprog, i arbejdet med borgerne, hvor vi har stor fokus på, at de har selv- og medbestemmelse i eget liv. Vi tror på, at stressminimering og tydelig ensartet struktur, skaber ro og trivsel hos borgerne.

Personalesammensætningen består af pædagogisk og sundhedsfagligt personale og derudover er der ansat en køkkenassistent.

Østervang er et døgnbemandet specialiseret botilbud med fast nattevagt. Personalet har teammøde hver 14. dag, hvor borgernes hverdag, trivsel, mål og progressioner løftes i plenum, og delmål og handlinger evalueres og tilpasses hver 3. mdr.

Ø billede 6

Tværprofessionel samarbejde

Østervang har tæt samarbejde med betalingskommuner, hvor der bliver udarbejdet indsatsplaner, delmålsbeskrivelser og handlinger, som personalet løbende laver opfølgninger på, for at følge borgernes progressioner. Der afholdes et årligt opfølgningsmøde med den enkelte borger, pårørende, sagsbehandler, beskæftigelse og botilbud.

Derudover har Østervang et bredt og tæt tværprofessionelt samarbejde med egen læge, Oligofreni, VISO, autismecenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sundhedsteamet omkring borgerne for at sikre bedst mulig livskvalitet.

Ø billede 12

Beskrivelse af dagligdagen

Østervangs kerneopgave er at fremme og motivere til et meningsfuldt og selvstændigt liv for den enkelte borger, hvor borgeren kan mestre mest muligt.

Borgerne er i beskæftigelse hverdag, beskæftigelsen er tilrettelagt efter borgeren.

Østervang råder over egne transportmidler og tilbyder forskellige sociale aktiviteter som ridning, svømning, disko, udflugter, ferieture, klub i huset, beboerrådsmøder fødselsdage og pårørendearrangementer mv., hvor vi vægter selv- og medbestemmelse højt, med udgangspunkt i den enkelte borgers kognitive og fysiske funktionsniveau, så vi sikrer høj trivsel og livsglæde hos den enkelte borger.

Medarbejderne hjælper borgerne med at indgå, styrke og opretholde de sociale relationer imellem beboer, pårørende m.m. Vi imødekommer at, de enkelte borgere bliver hørt og har indflydelse på eget liv.

Ø billede 3

Pårørende samarbejde

Østervang har et tæt samarbejde med de pårørende i forhold til vidensdeling, mål, progressioner og fremtid for den enkelte, dette for at sikre stor trivsel for borgeren.

Pårørende bliver invitereret med til opfølgningsmøder årligt eller efter behov ved f.eks. VISO, hvor myndighed deltager.

Derudover afholder Østervang 2 årlige pårørendearrangementer med tema.

 

 

Ø billede 15

Fysiske rammer

Østervang har tæt samarbejde med betalingskommuner, hvor der bliver udarbejdet indsatsplaner, delmålsbeskrivelser og handlinger, som personalet løbende laver opfølgninger på, for at følge borgernes progressioner. Der afholdes et årligt opfølgningsmøde med den enkelte borger, pårørende, sagsbehandler, beskæftigelse og botilbud.

Derudover har Østervang et bredt og tæt tværprofessionelt samarbejde med egen læge, Oligofreni, VISO, autismecenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sundhedsteamet omkring borgerne for at sikre bedst mulig livskvalitet.

Ø billede 11